„ЕМУ” АД

ЕМУ АД

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.057-0197-С01

"Развиване на умения в "ЕМУ" АД" процедура ”УМЕНИЯ ” ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 03.01.2020 "ЕМУ" АД" сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.057”Умения”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

РОЕКТ № BG05M9OP001-1.057-0197-C01 "Развиване на умения в "ЕМУ" АД" ще се реализира в рамките на 12 месеца. Стойността на проекта е 586 577.52лв., от които 335 518.39 лв. финансиране от ЕС и 59 209.13 лв. Национално финансиране.

Целите на проекта са свързани с обучения за повишаване на квалификацията по първа и трета степен, обучения по ключова Компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и иновативни форми за учене през целия живот, като по този начин ще се осигурят възможности за придобиване и усвояване на "уменията на бъдещето". Улесненият достъп до обучения осигурява връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието. В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се повиши адекватността на уменията на представителите на целевата група, спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса, в следствие на което да си осигурят предпоставки за продължителна заетост. Настоящият проект "Развиване на умения в "ЕМУ" АД" ще се реализира в рамките на Приоритетна ос 1:„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси и обхваща Инвестиционен приоритет № 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции и Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения. Реализирането на проекта ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

www.eufunds.bg