„ЕМУ” АД

„Е М У” АД гр. Търговище

проучване, проектиране, монтаж и строителство на обекти в областта на енергийната инфраструктура - съоръжения до 750 кV; телекомуникационни мрежи и оборудване; изграждане и поддръжка на улично, районно, парково и сградно осветление; обекти по Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради, жилищни комплекси, промишлени и производствени сгради и съоръжения, търговия със строителни и електроматериали; консултантски услуги и други.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: инж. Таню Георгиев Танев, Светослав Николов Георгиев, Румяна Антонова Василева, Светослав Христов Загоров и Мирослав Панайотов Панов, и се представлява от инж.Таню Танев - Изпълнителен Директор.

В исторически план дружеството е притежавало Лиценз от бившия Комитет по Енергетика за дейности : електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби и въздушни линии до 400kV и кабелни линии до 110kV и Атестат от Българската Браншова Камара на Енергетиците.

С цел подобряване и контролиране качеството на извършваните строително – монтажни работи в “ЕМУ”АД са внедрени: система за контрол и управление на качеството ISO 9001:2015 , система за управление на здравето и безопасността на работното място OHSAS 18001:2007 , система за управление на околната среда ISO 14001:2015, система за управление на социалната отговорност SA 8000:2014, система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2017, сертифицирани от AQ Sert. Изградена, внедрена и сертифицирана е Интегрирана Система за Управление.

„ЕМУ” АД притежава Удостоверения от Камара на Строителите в България, Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

ПЪРВА ГРУПА

divider

Строежи от високото строителство, прилежащата му ин структура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения:
Удостоверение № III - TV 004780

Строежи от Първа до Пета категория - (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6 и т.1.4.4 и т.1.5.6).

ВТОРА ГРУПА

divider

Строежи от транспортната инфраструктура:
Удостоверение № II - TV 004105

Строежи от Първа до Четвърта категория.

ТРЕТА ГРУПА

divider

Строежи от енергийната инфраструктура:
Удостоверение № I - TV 014783

Строежи от Първа до Пета категория.

IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА

divider

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда:
Удостоверение № IV - TV 007206

Строежи от Първа до Пета категория.

ПЕТА ГРУПА

divider

Отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор ”Строителство” с изброени класове.
Удостоверение № V - TV 010387

Удостоверенията са издадени от Камарата на Строителите в България на основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.