„Е М У” АД гр. Търговище е създадено през 1994 г. като правоприемник на СК “Електроизграждане”, Електромонтажно управление - Шумен, група Търговище с основен предмет на дейност - проучва­телни, проектни и консултантски работи, строителство на кабелни линии, уредби и въздушни линии до 400 kV.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: инж. Таню Георгиев Танев, Светослав Николов Георгиев, Румяна Антонова Василева, Недялко Драганов Неделчев и Светослав Христов Загоров, като се представлява от инж.Таню Танев - Изпълнителен Директор.

Фирмата притежава лиценз от бившия Комитет по енергетика за електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби и въздушни линии до 400 kV и кабелни линии до 110 kV, Атестат от Българската Браншова Камара на Енергетиците.

С цел подобряване и контролиране качеството на извършваните строително – монтажни работи в “ЕМУ” АД са внедрени система за контрол и управление на качеството EN ISO 9001:2015 , Система за управление на здравето и безопасността на работното място OHSAS 18001:2007 , Система за управление на околната среда ISO 14001:2015, Система за социална отговорност по стандарт SA 8000:2014, Система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2017 , сертифицирани от BERAU VERITAS Certification.


 

„ЕМУ” АД притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

I. ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 004297
3.1 строежи от първа до трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
II. ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I - TV 013715
1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

III. ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № II - TV 003712
2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № IV - TV 006659
4.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; Удостоверението е издадено от Камарата на строителите на основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Декларация на ръководството за политика и цели: ТУК

Декларация на ръководството за поликата за социална отговорност ТУК